banner1120
banner1029
06 Eylül 2014 Cumartesi 09:34
704 Okunma
HİPERAKTİVİTE DEĞİL RANT KAPISI!
Psi­ko­log Prof. Dr. Üs­tün Ön­gel, hi­pe­rak­ti­vi­te di­ye bir has­ta­lık ol­ma­dı­ğı­nı, an­cak okul­lar­da reh­ber­lik öğ­ret­men­le­ri­nin yak­la­şık 100 bi­nin üze­rin­de öğ­ren­ci­yi bu id­di­ay­la has­ta­ne­le­rin psi­ki­yat­ri ser­vis­le­ri­ne yön­len­dir­di­ği­ni öne sür­dü. Hi­pe­rak­ti­vi­te teş­hi­si ko­nu­lan ço­cuk­la­ra uyuş­tu­ru­cu et­ki­si çok yük­sek ilaç ve­ril­di­ği­ni be­lir­ten Prof. Dr. Üs­tün Ön­gel, okul­la­rın bu uy­gu­la­ma­sı­nın 2003 yı­lın­da baş­la­dı­ğı­nı, has­ta­ne­ye git­me­si tav­si­ye edi­len öğ­ren­ci sa­yı­sı­nın her ge­çen yıl art­tı­ğı­nı sa­vun­du.
Kor­ku­tan ra­kam­lar
Prof. Dr. Ön­gel, “2003 yı­lın­da bu ül­ke­de 8-10 bin ço­cu­ğa hi­pe­rak­ti­vi­te teş­hi­si ko­nu­yor ve ko­ka­in­le eş­de­ğer özel­lik­le­ri ka­nıt­lan­mış ilaç ve­ri­li­yor­du. 2011 yı­lın­da, ya­ni 8 yıl son­ra ilaç ve­ri­len ço­cuk sa­yı­sı 90-100 bin ara­lı­ğı­na gel­di. 8 yıl­da 10 kat ar­tan bir teş­his ve ilaç kul­la­nı­mı gö­rü­yo­ru­z” de­di. Her ge­çen yıl ar­tı­şın hi­pe­rak­ti­vi­te­nin ta­ma­men rant amaç­lı ol­du­ğu­nu id­di­a eden Prof. Dr. Ön­gel şöy­le ko­nuş­tu:
Rant gi­de­rek ge­niş­li­yor
“Böy­le­si bir ar­tış, söz ko­nu­su za­ten baş­tan son­a uy­dur­ma bir ra­hat­sız­lık olan hi­pe­rak­ti­vi­te­nin sal­gın bo­yu­tun­da art­tı­ğı­nı gös­ter­mi­yor. Bu­nu sos­yo­lo­jik açı­dan yo­rum­la­ma­ya, işin sos­yal psi­ko­lo­jik bo­yu­tu­nu ara­ma­ya kal­kar­sa­nız ya­nı­lır­sı­nız. Olay ön­ce­lik­le ti­ca­ri­dir. Rant gi­de­rek ge­niş­li­yor. Tür­ki­ye­de sağ­lık hiz­met­le­ri­nin kli­nik­ler üze­rin­den de sağ­lan­ma­ya baş­lan­ma­sı bu ar­tı­şın ben­ce en önem­li se­be­bi­dir. Va­tan­daş es­ki­den sa­de­ce has­ta­ne­de bu söz­de hiz­me­ti ala­bi­li­yor­ken, şim­di her kli­nik­ten bu hiz­me­ti ala­bi­li­yor ve ila­cı yaz­dı­ra­bi­li­yor.
Olay ta­ma­men si­ya­si
İlaç fir­ma­la­rı da el­le­ri­ni ovuş­tu­ru­yor. Ta­bi­i ara­cı baş­ka kim­ler var­sa on­lar da el­le­ri­ni ovuş­tu­ru­yor­lar. Olay si­ya­si­dir, çün­kü ra­hat­sız­lık ya­şa­yan­la­rın uyuş­tu­rul­ma­sı her­ke­sin işi­ne ge­lir. Kap­sam­lı psi­ko-sos­yal ve sos­yal-psi­ko­lo­jik hiz­met ver­mek, bu ağı kur­mak zah­met­li­dir ve çe­şit­li kar­ma­şa­la­rın oluş­ma­sı­na el­ve­riş­li­dir. İs­ra­il’­de 12 bin sos­yal hiz­met uz­ma­nı var­dır. Nü­fu­sa oran­lar­sa­nız, biz­de 120 bin sos­yal hiz­met gö­rev­li­si­nin ol­ma­sı ge­re­kir. Oy­sa 2-3 bin ci­va­rın­da­dır Tür­ki­ye­’de­ki sos­yal hiz­met uz­ma­nı sa­yı­sı. Tür­ki­ye’­nin bir an ev­vel bu psi­ki­yat­rik ilaç skan­da­lın­dan ken­di­ni te­miz­le­me­si ge­re­ki­yor. En kı­sa sü­re­de sos­yal-psi­ko­lo­jik yar­dım ku­rum­la­rı­nın ku­rul­ma­sı ve iş­lev­sel ha­le ge­ti­ril­me­si şart­tır.”
 

haberdenizli.com

Son Güncelleme: 06.09.2014 09:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.