Pamukkale Üniversitesi 03.04.2023 tarihi itibarıyla 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemine ilişkin eğitim uygulama şeklini belirledi.

PAÜ‘den yapılan açıklama şöyle:

1- Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilmesine,

2- 20.02.2023 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime devam eden öğrenciler hariç olmak üzere, Üniversitemizde uzaktan öğretim yöntemi ile yürütülen bir dersin 03.04.2023 tarihi itibarıyla eş zamanlı olarak yüz yüze de verilmesine, bunun için gerekli fiziki ortam düzenlemelerinin ilgili akademik birimler tarafından yapılmasına,

3- Yürürlükte olan “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”ın 6ncı maddesinde yer verilen bir yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla %30’unun uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği” yönündeki kısıtlamanın uygulanmamasına,

4- Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilmelerine,

5- Nisan ayına ertelenmiş olan “derslere ait uygulamalar”ın, ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilmesinin ilgili kurullarca karar verilmesine,

Sınavlar uzaktan
6- Bahar dönemindeki ara sınavların (20.02.2023 tarihinden itibaren yüzyüze eğitime devam eden öğrenciler ve özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) “şeffaflık ve denetlenebilirlik” ilkesi esas alınarak İlgili Akademik Birimlerce uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına,

7- Yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine,

8- Yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının akademik birimlerin yetkili kurulları tarafından belirlenmesine,

karar verilmiştir.