Büyükşehir Belediyesi Her Biri Milyonluk Arsaları Satıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendine ait olan 9 adet arsayı satışa çıkardı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, arsalar için 2 milyon ila 15 milyon arası bir bedel belirledi. 9 adet arsa içinde fiyatı en yüksek taşınmaz Merkezefendi ilçesinin Selçukbey mahallesinde bulunan 10 dönümlük arsa oldu. 

Büyükşehir Belediyesi Her Biri Milyonluk Arsaları Satıyor
banner1262

HABERDENİZLİ.COM

Denizli Büyükşehir Belediyesi Merkezefendi ilçesinde bulunan ve mülkiyeti kendine ait olan 9 arsayı satışa çıkardı. Farklı bölgelerde ve farklı büyüklüklerde olan arsalardan Büyükşehir Belediyesi en az 54 milyon lira gelir elde etmeyi düşünüyor.  Müstakil tapulu, ticaret ve konut alanlarında kalan arsaların satış ihalesi 13 Aralık Çarşamba günü saat 14.00 - 15.20 saatleri arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi  Encümen Salonu’nda yapılacak.

10 DÖNÜMLÜK ARSA İÇİN 15 MİLYON

Merkezefendi ilçesinde Selçukbey mahallesinin  Vatan Caddesi ile 535 sokağı birbirine bağlayan kavşakta yer alan 10 dönümlük arsanın metre kare fiyatı için 1500 liralık bir bedel belirlendi.  Arsanın satış başlangıç bedeli toplam 14 milyon 668 bin 500 lira olacak. 

MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİNDE 5 DÖNÜM ARAZİ

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 51 sokak üzerinde bulunan  5 bin 487 metrekarelik arsa için  metrekare birim fiyatı olarak 1500 lira belirlendi. Müstakil tapulu bu arsa 8 milyon 239 bin 890 lira bedelle ihaleye çıkacak. 

YAKLAŞIK 4 BİN METREKARELİK TİCARİ ALAN
Mehmet Akif Ersoy mahallesi, Kaynarca Caddesi Gümüşler parkı karşısında bulunan  3 bin 872 metrekarelik  ticari alan imarlı arsanın metrekare birim fiyatı 2 bin lira olarak belirlendi. Arsa 7 milyon 744 bin 660 lira ile ihaleye çıkacak. 

MÜSTAKİL TAPULU ARSA
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 51. Sokağa yakın bir alan bulunan 6491 metrekare arsa için metrekare birim fiyatı 1500 lira olarak belirlendi.  Müstakil tapulu arsa, 9 milyon 736 bin 500 liradan ihaleye çıkacak. 

TERASPARK’A YAKIN ARSA

Servergazi Mahallesi, Çınar sokak üzerinde bulunan 3 bin 617 metrekare konut ve ticari alan yapımına uygun arsanın birim fiyatı 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Arsa 9 milyon 42 bin liralık bir bedelle ihaleye çıkacak.  

ŞİRİNKÖY’DE 4 FARKLI KONUT ALANI
Şirinköy mahallesinde 4 farklı bölgede, 4 bin 665, 2 bin 612, 2 bin 613 ve 3 bin 613 metrekare konut imarlı arsaların satışı için metrekare birim fiyatı bin lira olarak belirlendi. 4 arsadan toplam 13 milyon 559 bin lira bedelle ihaleye çıkacak. 

Kapalı teklif usulü yapılacak olan ihalenin şartnamesi şu şekildedir;


Madde-1 Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, Denizli İlinde bulunan, aşağıda tapu kaydı yazılı 9 adet taşınmaz ayrı ayrı olmak üzere 2886 Sayılı yasanın 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif ihale edilmek suretiyle satılacaktır. İhale konusu taşınmazların bilgileri ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda tablo halinde gösterilmiş olup, ihalesi, ait olduğu satırda belirtilen tarih ve saatte Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Denizli Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, beşinci kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilecektir.

Madde-2 İstekliler, teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına kayıt numarası alarak teslim edecekler veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Gerçek Kişiler;
1-Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi
2-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.
3- Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
4- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.
5- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,

B) Tüzel Kişiler;
1-Tebligat için adres beyanı.
2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
3- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4-Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
5- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.
6- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,
C) Ortak Girişimler; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve usulüne uygun iş ortaklığı beyannamesi,
Madde 3- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.
Madde 4- Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 5- Bu duyuru kapsamında yapılacak satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2017, 11:49
YORUM EKLE
YORUMLAR
Ali osman korkmaz
Ali osman korkmaz - 11 ay Önce

Parası olana güzel haber.

SIRADAKİ HABER
banner1243