Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Belence Mahallesinde yeni keşfedilen Belence Mevkii Yerleşim Alanı kapsamında Hüyük Mevkiinde bulunan 19 parsel için sit kararı verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan karara göre Kararla birlikte 2 parselin tamamı ile 17 parselin bir bölümü 1. ve 3. Derece Arkeoloji Sit alanı ilan edildi.

KARAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan ilanda, “Yapılan görüşme sonucunda; Denizli İli , Çivril İlçesi, Belence Mahallesi Hüyük Mevkii 126 ada 13 ve 19 parsellerin tamamını ve 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18 , 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 ve 28 parsellerin bir bölümü ile Denizli İli, Çivril İlçesi, Çakallar Mahallesi Bulgaz Dağ Seri Mevkiinde yer alan orman vasıflı 745 parselin bir bölümü ile bu parsellerin yakınında bulunan tescil harici alanlar üzerinde tespit edilen Belence Mevkii Yerleşim Alanı'nın 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, sit fişinin uygun olduğuna , 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit sınırının kararımız eki 1/4000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kumlu'nun 05 .11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararı doğrultusunda, Belence Mevkii Yerleşim Alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları;

Genel hükümler:

1) Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları, 3 yıl süreyle geçerlidir.

2) Koruma Amaçlı İmar Planı, 2863 Sayılı Kanun’un 17. Maddesi gereğince ilgili idarece 3 (üç) yıl içinde yapılması gerekmektedir.

Ancak 3 yıllık süre içinde zorunlu nedenlerle koruma amaçlı imar planı yapılmadığı takdirde Koruma Bölge Kurulunca gerekçeli olarak bu süre uzatılabilir. Uzatılan süre içerisinde geçiş dönemi koruma esas l arı ve kullanma şartları uygulanır.

3) Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarında belirtilme yen konularda, 2863 Sayılı Kanun, 3194 say ılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda koruma bölge kurulu kararı doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Belence Mevkii Yerleşim Alanı 1. Derece Arkeolojik Sit: 1) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 say ılı İlke kararının I. Derece Arkeolojik Sitlere ilişkin belirlenen koruma ve kullanma koşullarına uyulacaktır. Bu alanlarda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez ve bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz. 2) Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilir. 3) Yeni tarımsal alanlar açılamaz, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebilir.

4) Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabilir.

5) Bu alanlarda taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6) Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar, tevhid ve ifraz işlemleri teknik altyapı çalışmaları, kadastral uygulamalar vb. gibi gerekli durumlarda ilgili Koruma Bölge Kurulu kararı alınır.

7) Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da doğal afet yaşanan yerlerde, yapılmasında zorunluluk bulunan geçici uygulamalara ilişkin, zemine en az müdahale edilecek şekilde hazırlanan ve süresi belirlenen projeler koruma bölge kurulunda değerlendirilir. Projesi uygun görülen geçici uygulamalar Kültür ve Turizm Bakanlığınca oluşturulacak bilim kurulu denetiminde yapılabilir.

Belence Mevkii Yerleşim Alanı ili. Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde;

1) Sit alanında kalan taşınmazların yapılaşmaya konu olması durumunda, taşınmazların tarla, zeytinlik ve orman vasıflı olması nedeni ile öncelikle 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu doğrultusunda ilgili kurumlardan izin alınması, izin alınması durumunda taşınmazda ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarına ilişkin raporun, kültür varlığının bulunması halinde varsa kazı başkanının görüşleri ile birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı ile yapılaşması uygun bulunmasından sonra yapılabilir.

2) Sit alanında, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alınabilir.

3) Resmi veya özel kuruluşlarca yapılacak olan teknik alt yapı hizmetlerine dair uygulamalar (kanalizasyon, içme suyu, enerji nakli hattı, telefon hattı, boru hattı vs. gibi) toprak kullanımının minimum seviyede tutulacak şekilde Koruma Bölge Kurulunun izni ve Müze Müdürlüğü denetiminde yapılabilir.

4) Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

5) Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabilir.

6) Alanda tesviye yapılması, ağaç dikimi ve sökümü için Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerekir.

7) Mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Borç Listesi Asıldı Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Borç Listesi Asıldı

8) Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak işlemler öncesinde ilgilisi kurumun uygunluk görüşü ile koruma bölge kurulu müdürlüğünden izin alınacaktır.

9) 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında yapılacak olası yapılaşmalar anılan kanunun öngördüğü ölçüleri aşmayacak şekilde koruma bölge kurulunun izni ile ilgili müze müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilebilecektir." şeklinde belirlenmesine; 2863 Sayılı Kanun'un 17. maddesi gereğince koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine; karar verilmiştir” denildi.