Denizli Valiliğinden yapılan duyuruda, mevsimsel faktörler sebebiyle havaların ısındığı yaz aylarında eğlenmek, dinlenmek, yüzmek, piknik yapmak, balık tutmak, spor yapmak gibi sebeplerle göl ve göletler, sulama kanalları, barajlar, akarsu yatakları ve havuzların gerek vatandaşlar gerekse turistler tarafından öncelikli olarak tercih edildiği belirtilerek,  “Bu alanlarda zaman zaman yaşanan ve can kayıplarına sebep olan boğulma olaylarının, yüzme bilmenin beraberinde getirdiği özgüven duygusu, olumsuz hava koşullarında suya girilmesi, alkollü bir şekilde ya da yasaklı madde kullanarak suya girilmesi, iyi seviyede yüzme bilinmemesi, kayalıklardan düşme, zıpkınla balık avcılığında sığ su bayılmaları, su sporları faaliyetleri esnasında yaşanan kazalar gibi çeşitli nedenlerden kaynaklandığı görülmektedir” ifadelerine yer verildi.

“Bu nedenle göl ve göletler, barajlar, sulama kanalları, akarsu yatakları ve havuzlarda yüzme faaliyetinin düzenlenmesinin meydana gelebilecek boğulma olaylarının ve can kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem arz ettiği vurgulanan emirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin c bendinde "İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır" hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

İŞTE ALINAN KARAR VE BELİRTİLEN HUSULAR!

Bu çerçevede, suda boğulma vakalarının önlenmesi, yüzme alanlarında uyulacak genel kuralların belirlenmesi, denetimlerin artırılması amacıyla şu kararların alındığı kaydedildi:

Yeni Türk Filmleri Neler? Yeni Türk Filmleri Neler?

1. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliği ile genel sağlığın korunması amacıyla akarsu, göl, gölet, baraj, sel kapanı, regülatör, kanal, su birikintisi, su iletimi, deşarj, taşkından koruma veya sulama kanalı ve benzeri DSİ veya özel şahıs işletmelerine ait tesislerde serinleme veya yüzme amaçlı suya girişlerin yasaklanmasına karar verilmiştir.

2. Boğulma olaylarının yaşandığı göl, gölet, akarsu, su kanal gibi alanlarda suya girilmesinin can güvenliği açısından tehlike arz ettiğini belirten işaret ve ikaz levhaları konulacak ve bu alanlara yönelik ilave tedbirler planlanacaktır.

3. İnsan sağlığı ve can güvenliği açısından yüzmeye uygun olmayan alanlar konusunda vatandaşların ve turistlerin bilgilendirilmesi amacıyla ilan panoları, otobüs durakları, otogar gibi yerlere uyarıcı afişler asılacak, bu afişler belli aralıklarla güncellenecektir.

4. DSİ tarafından işletilen veya çeşitli kurum ve kuruluşlara devredilen tesislerin (baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkından koruma kanalı gibi) çevresine insan geçişinin engellenmesi amacıyla fiziki güvenlik tedbirlerinin (tel çit, korkuluk, uyarı levhaları gibi) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmeliği çerçevesinde ilgili kurumlarca; Yönetmelik kapsamı dışındaki su yapılarında ise tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre işletmecisi tarafından yapılacaktır.

5. Yüzme alanlarında devriye-denetim faaliyeti icra eden kolluk/belediye personelince ilk yardım eğitimi verilecektir.

6. Suda boğulma olayları sonrasında uygulanacak ilkyardım kurallarını ihtiva eden broşürleri İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanarak farkındalık oluşturmak üzere ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencileri ile turizm tesisleri ve su sporları işletmelerine dağıtılacaktır.

7. İlimiz genelinde meydana gelebilecek boğulma olayları ve can güvenliği açısından tehlike arz edecek acil durumlar ivedilikle 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne bildirilecektir.

8.Özellikle boğulma vakalarına dayalı can kayıplarının arttığı dönemlerde paydaş kurum/kuruluşlar aracılığı ile vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi/bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yoğunlaştırılacaktır.

9. Okullarda "Çeken Akıntı”, sulama kanallarında, barajlarda ve insan sağlığı ile can güvenliği açısından yüzmeye uygun olmayan yerlerde suya girilmesinin tehlikeleri hakkında eğitimler verilecektir.

10. Üniversiteler ve diğer paydaş kurum/kuruluşlar aracılığıyla kamuoyunda farkındalığı artırıcı panel, seminer, sempozyum, çalıştay vb. etkinliklerin düzenlenerek çıktıları kamuoyu ile paylaşılacaktır.

11. İlçelerimizde imkanlar çerçevesinde paydaş kurum/kuruluşlarla iş birliği içerisinde yüzme kursları/programları düzenlenerek isteklilere cankurtaranlık eğitimi verilecektir.

12. İlçelerimizde oluşturulacak denetim ekipleri tarafından denetimler sık ve düzenli olarak gerçekleştirilecektir.

13. Yukarıda belirtilen hususlar kolluk birimleri, yerel yönetimler ve ilgili kamu/kurum kuruluşları ile koordine edilerek uygulanacak ve öncelikle Kaymakamlar ve diğer sıralı/sorumlu amirler tarafından takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.

14. Bu Genel Emir hükümlerine aykırı davrananlar hakkında (eylemlerinin başkaca bir suç teşkil etmesi halinde ilgili cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı ve 5236 sayılı Kabahatler Kanunun 32'nci maddesi gereğince idari yaptırım kararları uygulanacaktır.