AFAD Denizli İl Risk Azaltma Planı Çalıştayı Gerçekleştirildi

Son yıllarda afetlerin sayısı ve sıklığı ile birlikte verdikleri sosyal ve ekonomik zararları asgari seviyeye indirmek ve bu kayıplarla başa çıkabilmek adına tek başına “müdahale odaklı” bir yönetim anlayışından ziyade “risk odaklı” bir yönetim anlayışı ile mümkündür.

GÜNCEL 07.05.2021, 15:52
AFAD Denizli İl Risk Azaltma Planı Çalıştayı Gerçekleştirildi

HABERDENİZLİ.COM

Bu amaçla ülkemizde; afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılması çalışmaları kapsamında, ilin afet risklerinin ve olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için yapılacak çalışmaları içeren İRAP (İl Afet Risk Azaltma Planı) İlimiz Denizli'de başlatılmış olup Denizli AFAD Planlama Ve Zarar Azaltma Şube Müdürü Dr. Fatma Çomut tarafından yürütülmektedir. IRAP( İl Afet Risk Azaltma Planı), Afetlerin etkilerin en aza indirmek adına afetler olmadan önce hayata geçirilmesi gerekenleri tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan sürdürülebilir bir plandır. Afet risk azaltma planlamasının temel amacı, afete dirençli toplum ve yerleşim alanları oluşturmaktır.

İlimizde de paydaş kurum kuruluşlarla yapılmakta olan toplantılar ve çalıştaylar sonucu, Denizli'nin genel durumu, ilin afet tehlike ve riskleri belirlenecek daha sonra bu tehlike ve risklerin azaltılması, yok edilmesi, yok edilemiyorsa uyumlaştırılması amaçlı hedefler ve eylemler yine kurum kuruluşlarla birlikte oluşturulmaktadır.

Denizli AFAD olarak 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde 2 gün süre ile yapılan IRAP 1. çalıştay tamamlanmıştır. Düzenlenen çalıştayda ilk gün destek kurulu üyesi akademisyenlerimizin sunumları gerçekleşmiştir, ardından tüm katılımcılarla birlikte GZFT analizi ile ilin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditleri tartışılarak belirlenmiştir. GZFT analizinden sonra 2. gün katılımcılarla birlikte muhtemel ve en kötü senaryolar oluşturulmuş, senaryolar oluşturulduktan sonra bu senaryolarla ilgili olay önlem tabloları doldurulmuştur.
Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerimizin de katkılarıyla, Kamu kurumlarımız, Yerel Yönetimlerimiz, STK’larımızın yoğun katılımıyla çalıştayımız gerçekleştirilmiştir.

Pamukkale Üniversitesi Öğretim üyelerimiz İlimizde yapılan bilimsel çalışmalar ve bundan sonraki yapılması gerekenler hakkında sunumlar gerçekleştirerek, çalıştayımıza önemli katkı sunmuşlardır.

İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Karahan “Denizli ve Yakın Çevresinin Taşkın ve Kuraklık Riskleri”, Jeoloji Mühendisliği Öğretim üyesi Prof. Dr. Halil Kumsar “Doğal Afetlerin Neden Olduğu Can ve Mal Kayıplarının Azaltılmasında Jeolojik Jeoteknik Coğrafi Kent Bilgi Sitemi (JEOKBS) Oluşturulmasının Önemi” İnşşat Mühendisliği Öğretim üyesi Prof. Dr. Şevket Murat Şenel ” Mevcut Binaların Deprem Performanslarının Tahmini ve Hasar Riski Yüksek Yerleşim Alanlarının Belirlenmesi “ Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr.  Ali Kaya “Denizli ve Yakın Çevresindeki Fayların Jeolojik Özellikleri ve Sismik Aktiviteleri” Şehir Bölge Planlama öğretim üyesi Doç. Dr. Nur Sinem Partigöç “Açık ve Yeşil Alanların İl Afet Müdahale Planı ve Afet Risklerinin Azaltılması Açısından Değerlendirilmesi” Jeofizik Mühendisliği öğretim üyesi  Prof. Dr. Ali Aydın“ Denizli ve Çevresi için Deprem Kestirimi Çalışmaları ve İl Merkezinde Zemin Davranışları”  hakkında sunumları ile ilimiz Risk Azaltma planının oluşmasında önemli katkıda bulunmuşlardır.

Çalıştayımız sonunda İlimiz Risk Azaltma planının genel çerçevesi oluşturulmuş ve Haziran ayında 2. Çalıştayımız gerçekleştirilecek olup, 30 Eylül 2021 tarihine kadar Denizli Risk Azaltma Planı oluşturulacaktır. Oluşturulan Risk Azaltma Planı ile sorunlar ve eylem planları belirlenerek Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımıza gönderilecek, İRAP bütün kurumların kullanımına sunulacaktır. Ülkemizde ve İlimizde yapılması planlanan eylemlerin bütün bakanlıklarımız nezdinde takibi yapılacaktır.

Yorumlar (0)