Nalan Kaynak Anadolu Lisesi Çanakkale’de

Nalan Kaynak Anadolu Lisesi'nden 40 öğrenci, Denizli Belediyesinin Genç Denizli Projesi kapsamında kurtuluş destanının yazıldığı Çanakkale'yi ziyaret etti.

Nalan Kaynak Anadolu Lisesi Çanakkale’de

Nalan Kaynak Anadolu Lisesi'nden  40 öğrenci, Denizli Belediyesinin Genç Denizli Projesi kapsamında kurtuluş destanının yazıldığı Çanakkale'yi ziyaret etti.

02 Kasım 2012 de sabah 05,00 da yola çıkılan gezi için çoğunluğu Lise 12. sınıf öğ­ren­ci­le­rinden be­lir­le­nen 40 öğ­ren­ci, ve­li­le­riy­le geldikleri De­niz­li Be­le­di­ye­si önün­den Ça­nak­ka­le'ye uğur­lan­dı.

Denizli'li Öğrenciler, yak­la­şık 5 saat süren yol­cu­lu­ğun ar­dın­dan Ça­nak­ka­le'nin Ay­va­cık İlçesi'ne bağlı Beh­ram­ka­le Köyü'nde bu­lu­nan Assos Antik Kenti'ne geldi. Bu­ra­da, her oto­büs­te bir reh­ber eş­li­ğin­de antik kenti ge­z­di. Öğ­ren­ci­le­r antik kent Assos ve Antik Liman'da bol bol fo­toğ­raf çek­tir­di ve öğle yemeklerini yedi. Daha sonra Çimenlik Kalesi ziyaret edildi.
İki gün sü­ren ge­zi­nin ilk günü akşamı Ça­nak­ka­le'de otel­le­re yer­le­şil­di. Ge­zi­nin 2. günün dsabahın­da fe­ri­bot­la Ge­li­bo­lu Yarım Adası'na geçildi. Fe­ri­bot­ta ise bazı öğ­ren­ci­ler gök­yü­zün­de uçan mar­tı­la­ra yem atar­ken ba­zı­la­rı da ilk kez bin­di­ği fe­ri­bot yol­cu­ğu­nun ta­dı­nı ya­nın­da­ki ar­ka­daş­la­rıy­la pay­laş­tı.

Ece­abat'a ge­lin­di­ğinde ise tarih ye­ni­den can­la­nı­yor gi­biy­di. Reh­be­rin an­lat­tık­la­rıy­la genç­le­rin göz­le­ri doldu.Öğrenciler, bugün özgür ve hürce ya­şa­dık­la­rı vatan top­rak­la­rı­nın be­de­li­ni, ata­la­rı­nın kan­la­rıy­la öde­di­ği­ni biz­zat gezip gö­rün­ce duy­gu­sal anlar ya­şa­dı. Ge­li­bo­lu Milli Parkı'ndaki zi­ya­ret, Ki­lit­ba­hir, Na­maz­gah Tab­ya­sı, Seyit On­ba­şı, Şa­hin­de­re Şe­hit­li­ği ve Şe­hit­lik Abi­de­si'yle devam etti. Tarih ki­tap­la­rın­da oku­duk­la­rı Ça­nak­ka­le Sa­va­şı'nın biz­zat için­de gi­biy­di. Şe­hit­lik­ler adeta o gün­le­ri genç­le­re an­lat­mak ister gi­biy­di. Pro­fes­yo­nel reh­ber­le­rin an­lat­tık­la­rı ve genç­le­rin sa­va­şın geç­ti­ği me­kan­la­rı gez­me­le­ri, okul­da­ki te­orik bil­gi­le­ri pe­kiş­tir­di. Şe­hit­lik Abi­de­si'nde ise do­ya­sı­ya fo­toğ­raf çek­ti­ren öğrenciler, ge­zi­yi ölüm­süz­leş­tir­mek için adeta bir­bir­le­riy­le ya­rış­tı.
Ge­zi­nin son bö­lü­mün­de ise Al­çı­te­pe, Er­tuğ­rul Koyu ve Tab­ya­sı, Yahya Çavuş Şe­hit­li­ği, Anzak Koyu, Arı Burnu, Sed­dül­ba­hir, 57. Alay Şe­hit­li­ği, Conk Ba­yı­rı yer aldı. Kar­şı­la­rın­da duran Türk si­per­le­ri, sanki dün savaş ya­şan­mış­ça­sı­na öğrencileri et­ki­le­di. Bu­ra­da­ki şe­hit­lik­ler ve Ça­nak­ka­le'deki savaş, öğrencilerde ölün­ce­ye kadar unu­ta­ma­ya­cak­la­rı anı­la­rın ya­şan­ma­sı­nı sağ­la­dı.


57. Alay şehitliği yakınlarında bulunan ve bir gün önce yağan  yoğun yağmur sebebiyle ortaya çıktığı tahmin edilen kafatası kemiklerini gören öğrenciler çok etkilendi. “Her karış toprağında şehitler var” sözünün gerçekliğini gözleriyle gördüler.
03 Kasım 2012 akşam saatlerinde son bulan gezi sonrası dönüş yoluna çıkılarak Pazar sabahı 02.00 civarı Denizli' ye dönüldü.
Gezi sorası öğrenciler, özellikle Cumhuriyet Bayramı haftasında böyle bir gezi düzenlediği için Belediye ve gezide emeği geçen diğer çalışanlara teşekkür etti.

haberdenizli.com

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2012, 15:49
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER